Members

 

Principle Investigator

Zuhua He

zhhe@sibs.ac.cn

 

Lab Staffs

Qun Li

qli@sibs.ac.cn

Yiwen Deng

ywdeng@sibs.ac.cn

Yingying Zhang

zhangyingying@sibs.ac.cn

Jiyun Liu jyliu01@sibs.ac.cn
Xin Yin yinxin@sibs.ac.cn

Postdoc Fellow

Junzhong Liu

junzhongliu409@gmail.com

Xiangbin Zhong zhongxiangbin@sibs.ac.cn

Students

Dongyong Yang

dyyang@sibs.ac.cn

Keran Zhai

keranzhai@sibs.ac.cn

Lili Feng

fenglili0808@163.com

Bingxiao Yan

bxyan@sibs.ac.cn

Bin Ma

mabin1992007@qq.com

Hui Lin

linhuiterence@126.com

Yang He

heyang2015@sibs.ac.cn

Xiaoyuan Li

lixy3@shanghaitech.edu.cn

Jun Tang

tangjun2016@sibs.ac.cn

Xueting Gu

xtgu2016@sibs.ac.cn

Shenhan Xie xieshh@shanghaitech.edu.cn
Fudan Chen fdchen1122@126.com