Members

 

Principle Investigator

Zuhua He

zhhe@sibs.ac.cn

 

Lab Staffs

Qun Li

qli@sibs.ac.cn

Yiwen Deng

ywdeng@sibs.ac.cn

Jiyun Liu jyliu01@sibs.ac.cn
Xin Wang wangxin2015@sibs.ac.cn

Postdoc Fellow

Xiangbin Zhong zhongxiangbin@sibs.ac.cn

Keran Zhai

keranzhai@sibs.ac.cn

Students

Bingxiao Yan

bxyan@sibs.ac.cn

Bin Ma

mabin1992007@qq.com

Fudan Chen fdchen1122@126.com

Hui Lin

linhuiterence@126.com

Yang He

heyang2015@sibs.ac.cn

Xiawei Zhang xwzhang@sibs.ac.cn

Xiaoyuan Li

lixy3@shanghaitech.edu.cn

Jun Tang

tangjun2016@sibs.ac.cn

Xueting Gu

xtgu2016@sibs.ac.cn

Shenhan Xie xieshh@shanghaitech.edu.cn
Yifeng Huang huangyifeng@sippe.ac.cn
Di Liang liangdi@sippe.ac.cn
Xiangyu Gong gongxiangyu@sippe.ac.cn
Yue Wu wuyue@sippe.ac.cn
Fangyuan Jiao jiaofy@shanghaitech.edu.cn
Helin Li lhl163@126.com